Download "Oxen Split Torturing (Tokugawa Onna Keibatsu-emaki: Ushi-zaki No Kei) (1976)"